Život v srdci prírody

Postaráme sa
o vašich najbližších

Mgr. Zuzana Pavlová

riaditeľka

Vyštudovala vysokú školu sv. Alžbety v Nových Zámkoch v obore ošetrovatelstvo a na UKF v Nitre obor sociálna práca. Je diplomovaná psychiatrická sestra a v komunitnom ošetrovatelstve má titul sestra špecialistka.

Zuzana Zlatňanská

sestra

Jana Kiliková

sestra

Poskytujeme kvalitné služby

Celodenná strava

Naším klientom je poskytnutá strava začínajúca raňajkami až po teplú večeru počas celého týždňa.

24 hodinová starostlivosť

Každodenná kontrola zdravotného stavu je zabezpečená naším odborným personálom.

Opatrujeme ľudí s diagnózami

V našom domove nájdete aj klientov s rôznymi diagnózami.

Sociálna rehabilitácia

Činnosti zamerané na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti a návykov pri obsluhe klienta.

Sociálne poradenstvo

Naše zariadenie zabezpečuje činnosť založené na vzťahu, podpore, pomoci a optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote.

Duchovná podpora

V našom zariadení majú klienti katolíckeho aj evanjelickeho vierovyznania možnosť zúčastňovať sa svätých omší, bohoslužieb a pod.

Rodinná atmosféra

Domov v prírode sa nachádza uprostred malebnej prírody medzi pohoriami Tríbeč a Pohronský Inovec. Ponúkame skĺbenie kvalitných sociálnych služieb a pobytu v krásnom prostredí.

Voľnočasové aktivity

Rozširovanie vedomostí a kognitívnych schopností

Rozširovanie vedomostí a kognitívnych schopností lieči duševne chorých, drogovo závislých ľudí, detí, ale aj seniorov. Zmysel tejto metódy spočíva v tom, že sa pomocou čítania knihy odbúrava nahromadený stres a napätie, dochádza k uvedomovaniu si problému, k prijatiu a vyrovnaniu sa s problémom.

V našom zariadení máme malú knižnicu, ktorá obsahuje asi 200 kníh, ktoré sa príležitostne dopĺňajú. Väčšinu kníh získavame ako dar. Naša knižnica obsahuje klasickú literatúru, poéziu, náboženskú literatúru, literatúru v maďarskom jazyku, klasickú beletriu, náučnú literatúru a encyklopédie, romány i rozprávky. Zariadenie disponuje i knihami na audiotextových nahrávkach, ktorá postupne dopĺňa o nové knihy. Rozširovanie vedomostí a kognitívnych schopností sa v zariadení realizuje prostredníctvom samostatného čítania alebo počúvania nahrávok kníh, predčítaním inou osobou, rozhovorom o knihách.

Hudobné aktivity

Hudobné aktivity ako umelecká kreatívna činnosť poskytuje odbornú intervenciu prostredníctvom špecifickej skúsenosti s akustickým priestorom. Vzhľadom k vekovej skupine klientov a s ohľadom na ich zdravotné problémy využívame hudobné aktivity najmä na využitie voľnočasových aktivít. Najčastejšie sa využíva počúvanie hudby, ktoré sa občas kombinuje aj s výtvarnými aktivitami, relaxačnými technikami snoezelen a pod.

V našom zariadení máme malú knižnicu, ktorá obsahuje asi 200 kníh, ktoré sa príležitostne dopĺňajú. Väčšinu kníh získavame ako dar. Naša knižnica obsahuje klasickú literatúru, poéziu, náboženskú literatúru, literatúru v maďarskom jazyku, klasickú beletriu, náučnú literatúru a encyklopédie, romány i rozprávky. Zariadenie disponuje i knihami na audiotextových nahrávkach, ktorá postupne dopĺňa o nové knihy.

Reminiscenčné aktivity

Reminiscencia predstavuje proces rozpamätávania sa na minulosť a technika oživovania si pamäte. Používa sa najmä u starších klientov, u ktorých sa vyskytla strata pamäte. V našom zariadení sa poskytuje formou reminicsencie.

Našu klientelu tvoria seniori, ktorí sú psychicky zdraví a v dobrej forme, ale aj seniori, ktorí majú rôznu formu demencie. Takúto metódu využívajú všetci. Slúži aj ako voľnočasová aktivita, posedenie s rozhovormi o živote v mladosti, o rodine a pod. Využívame najmä spomínanie prostredníctvom: fotografie, hudby, rozprávania, osobných predmetov.

Pracovné aktivity

Vychádza sa z predpokladu, že človek má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho života práve pracovnými návykmi a aktivitami. Cieľom je podporovať zdravie a celkovú telesnú i duševnú pohodu jedinca.

Našu klientelu tvoria ľudia, ktorí sa dostali do nášho zariadenia najmä z dôvodu veku a zdravotného a psychického stavu, ktoré sú pre daný vek príznačné. Z tohto dôvodu sa pracovné aktivity v našom zariadení vykonávanájú prevažne len ako voľnočasové aktivity so zameraním na tie činnosti a aktivity, ktoré seniori robili počas svojho života v domácnosti a stále ich to baví. Klienti sa môžu zapojiť do prác: úprava okolia budovy a nádvoria, zametanie lístia, odhadzovanie snehu, práca v záhradke – sadenie kvetov, okopávanie, pretrhávanie buriny, práca v zeleninovej záhradke – sadenie, pretrhávanie buriny a pod., pečenie cukroviniek a sušienok, odnášanie plastových fliaš do zberných kontajnerov v obci, služba na vrátnici a iné podľa želania a možnosti.

Aktivity pre zlepšenie pamäti a na podporu myslenia

Činnosti na rozvoj myslenia a podporu pamäte sú rôzne. Môžu byť pre jednotlivcov, skupiny. Aktivity pre zlepšenie pamäti a na podporu myslenia sa konajú najčastejšie pomocou hier a sú súčasťou voľnočasových aktivít našich seniorov. Využívame s našimi klientmi najmä: lúštenie krížoviek, hra meno, mesto, zviera, vec, tvorenie viet, popis vecí okolo seba, pexeso, skladanie puzzle a obrázkové hry.

Výtvarné aktivity

Prostredníctvom výtvarných aktivít môžeme umožniť klientom v pokročilej starobe prežívať radosť zo schopnosti vytvoriť niečo nové, pozitívne ovplyvniť ich osobnosť výtvarným umením, vizuálnou kultúrou a vlastnou tvorivou činnosťou, a to v záujme dosiahnutia integrity a emocionálnej pohody v neskorej starobe.

Naše zariadenie poskytuje svojim klientom, ktorí sú v prevažnej miere seniori, výtvarné umelecké aktivity na spríjemnenie voľného času, na vyjadrenie pocitov, odbúranie stresu a depresií. Chápeme ju ako možnosť vyjadriť svoje pocity, spomienky, ale aj ako tvorbu niečoho nového. Spoločné priestory zariadenia zdobia nástenky a výstavky výrobkov našich klientov. O týchto činnostiach vedieme záznamy a fotodokumentáciu. Je súčasťou plánu aktivít – kalendára voľnočasových aktivít klienta. Využívame najmä výtvarné umenie: kreslenie, maľovanie štetcom, maľovanie rukami, modelovanie z rýchloschnúcej hliny, vystrihovanie a lepenie, dekorovanie z rôznych materiálov, vymaľovávanie antistresových omaľovaniek.

Metodika validačného prístupu

Jedná sa o metódu prístupu ku starším ľudom, nedostatočne orientovaným alebo dezorientovaným v dôsledku rôznych foriem demencie. Škála konkrétnych validačných techník zahŕňa používanie jednoduchých neohrozujúcich otázok, navodenie pocitu blízkosti, používanie ticha, dotyku, parafrázovania a opakovania vlastnými slovami.

Medzi základné metódy, ktoré aplikujeme v našom zariadení patrí: Oslovovať klienta často menom, pri každom stretnutí sa mu prihovoriť, hovoriť pokojným a kľudným tónom, zohnúť sa ku klientovi na vozíku a počas rozhovoru udržiavať lepší očný kontakt, zdraviť klientov, verbálne i neverbálnym prejavom, kývnutím rukou, úsmevom, viac využívať taktilnú komunikáciu – dotyk, pohladenie, chytenie za ruku, byť citlivý a vnímaví pri ošetrovaní, opatrovaní, častejšie rozhovory s rodinnými príslušníkmi, poznať klienta.

Bazálna stimulácia

Ide o koncept pri ktorom stimulujeme telesnú ale aj zmyslovú zložku človeka.

V našom zariadení využívame bazálnu stimuláciu ako súčasť ošetrovateľstva a tiež ako súčasť sociálneho prístupu. Využívame taktilnú komunikáciu s klientom pri denných činnostiach, ako aj špeciálnu, konkrétne zameranú činnosť. Bazálna stimulácia sa využíva prostredníctvom pomôcok : polohovacie vankúše, vibračné pomôcky, fyzioterapeutické lopty a pod. Táto metóda stimulácie vnemov je používaná na izbách klientov, ako aj v snoezelen miestnosti.

a mnohé ďalšie ...

Moderné a priestranné ubytovanie

súkromné alebo 2 - lôžkové izby

všetky izby sú bezbarierové

vlastné sociálne zariadenie

priestranné a presvetlené izby

výhľad na prírodu

Naši spokojní klienti

icon_box checked iconZlepšenie zdravotného stavu

icon_box checked iconLepšia fyzická aktivita

icon_box checked iconUdržiavanie mentálnej kondície

icon_box checked iconVyšší spoločenský život

mesačne od

670 EUR

icon_box checked iconubytovanie                             icon_box checked icon24-hodinová starostlivosť                      icon_box checked iconstravovanie 5x denne

Galéria akcií

Defibrilátor nový člen nášho tímu.

                                          Za tohto skvelého pomocníka ďakujeme Pharmacare Slovakia s.r.o. pani Ing. Ingrid Gubáňovej za distribuciu a zaškolenie.

Návšteva Baziliky v Hronskom Beňadiku a kostola v Novej Bani

Posedenie s Čabankou

Uprostred rezortu Partizán

Rezort Partizán ponúka 15 izieb a 1 apartmán len pár metrov od zariadenia Domov v prírode. Prežite rodinné víkendy spolu v jednom rezorte vďaka možnosti ubytovania.

Spoznaj rezort Partizán